• kuchar

    Oznamy:

    Zápisný lístok Informácie k stravovaniu od 1.9.2020 Dodatok č. 1  
    Podmienky stravovania od 1.9.2020 Stravovanie žiakov od 1.9. - 31.12.2020  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 203 - TU KLIKNI Režijné náklady - viac informácií po kliknutí na tento text: TU KLIKNI

     

     

    listok   Jedálny lístok : 14.12.2020 - 18.12.2020

                                                  07.12.2020 - 11.12.2020

    normy   Jedlá,ktoré pripravujeme v jedálni- na stiahnutie (aktual. 01.01.2019)   
    Oznam   Oznam školskej jedálne


    Oznam   Vyjadrenie-Odnášanie neskonzumovaných obedov zo školskej jedálne
     

    Informácia pre stravníkov o podávaní dvoch jedál v školskom zariadení

    Podľa Vyhlášky MŠ SR 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri výbere z dvoch druhov jedál sa musí dodržať štruktúra výberu jedál nasledovne: V prípade podávania mäsového pokrmu je nutné zaradiť mäsový pokrm aj na druhé hlavné jedlo, v prípade podávania bezmäsitého pokrmu je nutné zaradiť aj bezmäsitý pokrm na druhé hlavné jedlo. Dôvody: Dodržanie odporúčaných výživových dávok pre deti počas celého mesiaca.

     

    Stanovenie ceny jedla a úhrady za stravovanie

     

    Riaditeľka Základnej školy, J. Alexyho,vo Zvolene V zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení, § 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve v platnom znení, § 3 ods. 3 vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen:

     

    stanovujem

     

    hodnotu jedla a výšku úhrady za jedlo žiakov, zamestnancov a iných fyzických osôb, ktorí sa stravujú v zariadení školského stravovania v Základnej škole, J. Alexyho 1941/1,  960 01 Zvolen

     

    od 1.januára 2021 nasledovne:

     

    Na základe Novelizácie č.1 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen,  je

    stanovená

     

    výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, ktorí sa stravujú v zariadení školského stravovania v Základnej škole, J.Alexyho 1941/1, Zvolen  nasledovne:

    1. stupeň
    • Stravníci od   6-11 rokov –  1 obed...............................s dotáciou  0,01 €...............bez dotácie 1,21 €  
    • Stravníci od   6- 11 rokov – 1 desiata........................................................................bez dotácie 0,52 €   /mesačne10,40 €/
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka – 1 obed .............................................................................. 0,01 €
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka – 1 desiata ........................................................................... 0,52 €
    • Stravníci od   6-11 rokov –  hmotná núdza/ 1 obed......s dotáciou  0,01 €...............bez dotácie 1,21 €
    • Stravníci od   6-11 rokov –  hmotná núdza/ 1 desiata.............................................. bez dotácie 0,52 €   /mesačne 10,40 €/
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka- hmotná núdza –1 obed ...................................................... 0,01 €
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka -hmotná núdza- 1 desiata ................................................... 0,52 €

     

          II. stupeň

    • Stravníci od   11-15 rokov –  1 obed.............................s dotáciou  0,10 €..............bez dotácie 1,30 €
    • Stravníci od   11- 15 rokov – 1 desiata.....................................................................bez dotácie 0,56 €  /mesačne 11,20 €/
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka-–1 obed .............................................................................. 0,10 €
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka - 1 desiata ........................................................................... 0,56 €
    • Stravníci od   11-15 rokov –  hmotná núdza/ 1 obed... s dotáciou  0,10 €...............bez dotácie 1,33 €
    • Stravníci od   11-15 rokov –  hmotná núdza/ 1 desiata.............................................bez dotácie 0,56 € /mesačne 11,20 €/
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka- hmotná núdza –1 obed ...................................................... 0,10 €
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka -hmotná núdza- 1 desiata ................................................... 0,56 €

     

           športové triedy

    • Stravníci od   11-15 rokov –1 obed...............................s dotáciou  0,36 €...............bez dotácie 1,56 €
    • Stravníci od   11- 15 rokov –1 desiata......................................................................bez dotácie 0,67 €  /mesačne 13,40 €/
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka-–1 obed .............................................................................. 0,36 €
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka - 1 desiata ........................................................................... 0,67 €

     

    • Stravníci od   11-15 rokov –  hmotná núdza/ 1 obed... s dotáciou  0,36 €.............bez dotácie 1,56 €
    • Stravníci od   11-15 rokov –hmotná núdza/ 1 desiata...............................................bez dotácie 0,67 € /mesačne 13,40 €/
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka- hmotná núdza –1 obed ...................................................... 0,36 €
    • úhrada zákonného zástupcu žiaka -hmotná núdza- 1 desiata ................................................... 0,67 €

     

    príspevok na režijné náklady v školskej jedálni mesačne za dieťa podľa VI.časť, Článok 18, odst.(1) je

     

    Od 01. januára 2021 stanovená

     

    vo výške 3,00 €, a to za mesiac január až jún a september až december kalendárneho roka.

     

    zamestnanci školy:

    • finančný limit na potraviny - obed.....................  1,41 €
    • režijné náklady  .................................................  1,54 €
    • hodnota jedla .....................................................  2,95 €              
    • príspevok zamestnávateľa……………..  1,62 €
    • príspevok zo sociálneho fondu………… 0,44 €
    • úhrada zamestnanca školy .…………….……  0,89 €        /mesačne 17,80 € /

    dôchodcovia:

    • finančný limit na potraviny - obed.....................  1,41 €
    • režijné náklady  .................................................  1,54 €
    • hodnota jedla – obed .........................................  2,95 €
    • výška dôchodku do 300,99 €                      príspevok mesta 0,40 €      úhrada dôchodcu    2,55 €  /51,00 €/
    • výška dôchodku od 301,00 € do 350,99 €  príspevok mesta 0,30 €      úhrada dôchodcu    2,65 €  /53,00 €/
    • výška dôchodku od 351,00 € do 400,99 €  príspevok mesta 0,20 €      úhrada dôchodcu    2,75 €  /55,00 €/
    • výška dôchodku nad  401,00 €                  príspevok sa neposkytuje   úhrada dôchodcu     2,95 €  /59,00 €/

    iné fyzické osoby:

    • finančný limit na potraviny – obed ...................   1,41 €
    • režijné náklady  .................................................   1,54 €
    • hodnota jedla – obed  .......................................    2,95 €
    • úhrada inej fyzickej osoby ....……………..…   2,95 €    /mesačne 59,00 €/

    Úhrada  jedla zamestnancov školy sa znižuje o príspevok zamestnávateľa (55 % z hodnoty jedla), príspevok zo sociálneho fondu v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy, resp. o príspevok mesta pri stravovaní dôchodcov.

                                                                                                                  

                                                                                                                                                      Mgr. Lucia Mesárošová

                                                                                                                                                           riaditeľka školy


    Trvalý príkaz platieb za stravné treba zadať od mesiaca august - máj, paušálnu platbu treba zaplatiť k 15. dňu mesiac dopredu. Vyúčtovanie platieb za stravné sa uskutočňuje na konci školského roku.

      

    Číslo účtu IBAN : SK26 0200 0000 3500 0383 7412   
    Variabilný symbol : 557
    Konštantný symbol : 0968
    Správa pre prijímateľa : Meno a priezvisko dieťaťa + trieda

     

    ODHLASOVANIE

     

    Odhlásiť obed dieťaťa je možné najneskoršie do 8,00 hod v deň odhlásenia a to buď: telefonicky: 045/5362251, 0918968951, osobne v kancelárií ŠJ, čipovou kartou v ŠJ priamo v počítači.
    V prípade neskorého vyhlásenia stravníka ( prvý deň choroby ) je možné si prevziať obed do obedára. 
    Čas výdaja obedov je od 11,30 hod. – 13,30 hod.