• Mgr. Zuzana Mareková, školský psychológ

     

    Kabinet školského psychológa, prvé poschodie miestnosť č. 53
    Telefón - fax : 045/536 21 69   ;   0918 968 952
    Email : psychologzsalexyho@gmail.com

    Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov i učiteľov. Venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc. Osobitnú pozornosť venuje žiakom so špecickými poruchami učenia, s problémami v správaní a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Školský psychológ taktiež prispieva k zlepšovaniu sociálnych vzťahov v škole.

    Oblasti, ktorým sa školský psychológ venuje:
    • adaptácia prvákov,
    • adaptácia nových žiakov,
    • individuálna práca so žiakmi pri osobných problémoch,
    • riešenie výchovných a vzdelávacích problémov žiakov,
    • orientačná diagnostická činnosť,
    • poradenstvo pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov pri voľbe strednej školy (v spolupráci s výchovným poradcom),
    • spolupráca s CPPPaP, CŠPP, zdravotníckymi zariadeniami,
    • v prípade potreby práca s triednymi kolektívmi,
    • poradenstvo pre učiteľov a vychovávateľov,
    • preventívna činnosť.

    O pomoc školského psychológa môže požiadať:
    • Žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne v akýkoľvek deň od 8:00 do 15:00 hod.
    • Rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne, telefonicky alebo e-mailom v akýkoľvek deň od 8:00 do 15:00 hod.
    • Učiteľ osobne kedykoľvek, ak školský psychológ práve nevykonáva psychologické vyšetrenie alebo inú odbornú činnosť.

    Skúsenosti potvrdzujú, že na ťažkosti žiakov najčastejšie upozornia vyučujúci, príp. rodičia. Konkrétny spôsob spolupráce bude vždy spresnený na úvodnom stretnutí s rodičom, resp. zákonným zástupcom žiaka. V prípade, ak bude nevyhnutné psychologické vyšetrenie žiaka (dieťaťa), musí jeho rodič, resp. zákonný zástupca dať písomný súhlas s týmto postupom.

     

    Dokumenty na stiahnutie
    Hyperkinetická porucha ADHD - leták
    Aj deti môžu mať duševné poruchy - leták


    Užitočné linky - HRY

    http://www.y8.com/games/wild_mirror

    http://www.y8.com/games/wild_mirror_2

    http://www.y8.com/tags/difference

    http://www.agame.com/game/find-10-differences

    http://www.bgames.com/puzzle-games/robin-hood---a-twisted-fairytale/

    http://www.bgames.com/puzzle-games/jasmine-and-jack/