• TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

    

   • 1. Zápisný lístok   PDF   DOCX

   • 2. VZN 174   PDF

   • 3. VZN 175   PDF  

   • 4. Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky  PDF   DOCX

   • 5. Rozhodnutie elektronicky  PDF  

   • 6. Kritériá prijímania žiakov do I. ročníka  PDF  

   • 7. Prihláška na stravovanie v ŠJ  PDF   DOCX

     
    • Žiadosť o prijatie žiaka na povinnú školskú dochádzku  PDF   DOCX

    • Žiadosť o individuálne vzdelávanie žiaka  PDF   DOCX

    • Žiadosť o osobitné plnenie povinnej školskej dochádzky  PDF   DOCX

    • Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky - pri štúdiu mimo územia SR  PDF   DOCX

    • Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky  PDF   DOCX

    • Žiadosť o odhlásenie zo základného vzdelávania na vašej škole  PDF   DOCX

    • Žiadosť o oslobodenie z telesnej a športovej výchovy  PDF   DOCX

    • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania  PDF   DOCX

    • Žiadosť rodiča o vyradenie žiaka z variantu B – športová príprava  PDF   DOCX

    • Žiadosť o odškodnenie bolestného pri školskom úraze  PDF   DOCX

    • Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka  PDF  

    

   Tlačivá ŠKD, 2% z Vašich daní

   • Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD  PDF   DOCX

   • Zápisný lístok dieťaťa do ŠKD  PDF   DOCX

   • Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD  PDF   DOCX

   • Oznámenie o zmene času odchodu dieťaťa z ŠKD  PDF   DOCX

   • Vyhlásenie dieťaťa z ŠKD  PDF   DOCX

   • Splnomocnenie  PDF   DOCX

   • Žiadost o vrátenie preplatku z ŠKD  PDF   DOCX

   • 2% z Vašich daní