• Profil školy

    • Naša škola má dlhú a rozmanitú históriu, ktorá bola písaná až tromi základnými školami, ktoré sa nachádzali v časti mesta Zvolen tvorených sídliskami Sekier, Záhonok a Lipovec a pôvodnou obcou Môťová. Ako prvá ju začala písať Základná škola Na Hôrke, ku ktorej sa postupne pridali Základná škola Sekier J.Alexyho a Základná škola na Okružnej ulici. História je plná nečakaných zvratov. A tak pôvodná Základná škola Na Hôrke nakoniec zostala jedinou školou v tejto časti mesta a aby pokryla potreby výučby všetkých detí, presťahovala sa do priestorov zrušenej Základnej školy Sekier J.Alexyho. ( mapa ). 

      Základná škola J.Alexyho 1941/1 vo Zvolene sa nachádza na okraji sídliska Sekier, na úpätí Javoria v  blízkosti vodnej nádrže Môťová.

      Okrem štandardných tried na I. a II. stupni je školou zriadené špeciálna trieda na II. stupni pre mentálne postihnutých žiakov pod vedením špeciálnych pedagógov, športové triedy so zameraním na futbaltriedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (škola ponúka výučbu anglického, nemeckého a  francúzskeho jazyka). Pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšenie kvality výučby sú na škole zriadené a využívané odborné učebne biológie, chémie, fyziky, technickej výchovy a tri učebne informatiky. Snahou školy je rozširovanie počtu a typov odborných učební a modernizácia už existujúcich učební nákupom výpočtovej techniky a iných moderných didaktických pomôcok. Výučba hodín telesnej výchovy a športovej prípravy prebieha v jednej veľkej, dvoch malých telocvičniach a v športovom areáli školy. Zámerom školy je vybudovanie tenisových kurtov a rekonštrukcia futbalovej plochy tak, aby mohla byť využívaná v tréningovom procese športových tried a tiež zo strany širokej verejnosti. Priestory našej školy slúžia našim žiakom nielen na vzdelávanie, ale aj na efektívne využívanie voľného času v popoludňajších hodinách.

      V spolupráci s rodičmi, občianskymi združeniami a inými inštitúciami vytvárame optimálne podmienky vo všetkých formách: -  v pravidelnej organizovanej činnosti Školského klubu detí -  v záujmových útvaroch, ktorých zameranie je rôznorodé (šport, hudba, výtvarné umenie, cudzie jazyky, domáce práce, informatika, vlastiveda ) -  v príležitostne organizovanej činnosti (rôzne literárne, výtvarné, matematické, biologické, geografické i športové súťaže, futbalové turnaje, exkurzie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty atď.) .